Nihon keizai no saisekkei

kyōdōtai shihon shugi to haiteku sangyō no mirai
Nihon keizai no sai-sekkei: Kyōdōtai shihon shugi to haiteku sangyō no mirai