University of Washington
Center for Korea Studies
431 Thomson Box 353650 Seattle, WA 98195